URBEX – Mosty protektorátní dálnice

Několik mostů vystavěných v původní trase dálnice D1 a nikdy nepoužitých pro svůj původní účel. Na mosty a jejich okolí je přísný zákaz vstupu, protože se nacházejí v ochranném pásmu prvního stupně vodní nádrže Švihov, kterou většinou znáte spíš pod názvem Želivka, od které jde více než 50km dlouhým tlakovým štolovým přivaděčem pitná voda pro Prahu a část Středočeského kraje

Velký dálniční most

Jedná se o železobetonový oblouk (pravý a levý most) o rozpětí 100 m s mostovkou o šířce 22 m. Stavba mostu přes údolí Sedlického potoka (výška nad údolím činila až 100 m) byla zahájena v roce 1939. V roce 1942 byla vlivem stavební uzávěry v Protektorátu Čechy a Morava stavba přerušena a zakonzervována (dokončeno 33 % – vybetonován pravý mostní oblouk). Práce byly obnoveny opět po válce. V roce 1949 byl vybetonován oblouk levého mostu a do roku 1950 se most víceméně podařilo stavebně dokončit. Stavba byla zkolaudována až v prosinci roku 1952. To se však již píše doba, která liniovým silničním stavbám v moderním slova smyslu v komunistickém Československu nepřála a k pokračování výstavby dálnice nebylo přistoupeno. Staveniště samotné dálnice je postupně zcela opuštěno a začíná zarůstat vegetací – celkem 77 km rozestavěné dálnice mezi Prahou a Humpolcem a v různém stupni rozpracovanosti na 60 mostních staveb. Osud mostu byl zpečetěn po rozhodnutí o výstavbě vodní nádrže Želivka, kvůli které bylo nutné změnit trasu později opět budované dálnice.

 

Malý dálniční most

O trochu více štěstí měl most přes Sedmpanský potok, kterému voda zaplavila jen část pilířů, ale i on byl navždy odsouzen k potupné záhubě – pomalu se rozpadat a přitom nikdy nebýt využit. I tento dálniční most přes Sedmpanský potok byl stavěn v letech 1939-42 a po válce 1945-50. Byl sice dokončen, ale potkal ho podobný osud jako sousední velký most přes Sedlický potok. Tento most by zatopením nebyl postižen tolik – voda by i při vysoké hladině jezera sahala asi do třetiny pilířů. Severní konec mostu se pomalu hroutí zásluhou chybějícího náspu, o který by se opěra vzepřela, jižní konec zase zarůstá lesem – na tento konec mostu navazuje nedokončený zářez skrz lesní hřeben a ten je dnes také zarostlý stromy.

Dvoupatrový dálniční most

Dvojmost je stavba vybudovaná nad údolím řeky Želivky severozápadně od Humpolce. Lokalitou byla ve třicátých letech 20. století naplánována dálnice, jež spojovala tehdejší Československo v západo-východním směru. Tok řeky zde překonávala po mostě, jehož výstavba proběhla v roce 1942. Po napadení Sovětského svazu Německem během druhé světové války ovšem stavební práce na dálnici ustaly. Po válce sice byly práce opětovně obnoveny, nicméně roku 1950 budování dálnice úplně skončilo. Rostoucí intenzity dopravy však během šedesátých let 20. století podnítily obnovu prací na výstavbě dálnice. Její trasa zde měla podle původního projektu vést k mostu ve sklonu 6 %. Ten ale již poválečné technické normy neumožňovaly a limitovaly maximální stoupání či klesání hodnotou 4,5 %. Proto se vybudovaná stavba v tehdejší podobě již nedala využít. Řešení přineslo postavení nového mostu z oceli nad existující stavbu, který sice využívá pilířů stávajícího mostu, ale jeho mostovka se nachází o dvanáct metrů výše. Zvolené řešení umožnilo dálnici sklon ve výši 4,2 %, čímž normám vyhověla. Objekt je kulturní památkou České republiky.

Dálniční propustek

Betonový propustek vybudovaný na tělese plánované protektorátní dálnice směrem od velkého zatopeného dálničního mostu na východ, která nakonec po válce byla vedena jinou trasou. Byla zde již položena i písková stabilizační vrstva a mělo se začít s betonáží obou vozovek. Stavba byla ale v roce 1942 zastavena a dále se pracovalo pouze na mostech. Dnes se v tomto místě nachází místní komunikace, která ze starého dálničního tělesa z roku 1942 využívá je pouze jeden pruh a to směrem do Brna. Z druhého směru zůstal jen původní násep, dnes už zarostlý vegetací. V krajině je ale stále krásně patrný.

a jako bonus opuštěný železniční viadukt zrušené trati na dno přehrady

Na železniční trati z Vlašimi do Dolních Královic byl v roce 1902 postaven kamenný viadukt, překonávající údolí Sedlického potoka. Když však byla kvůli zatopení přehradní nádrží Švihov zrušena železniční trať z Trhového Štěpánova do Dolních Královic, byly sice vytrhány koleje, ale železniční těleso zůstalo většinou ponecháno svému osudu. Podobně na tom byl i kamenný železniční viadukt v Němčicích, který začal chátrat. Most jako nevyužitý měl být v 70. letech zničen jen kvůli natáčení krátké bojové scény ve filmu. Naštěstí k tomu nedošlo, ale okolí mostu se nachází v pásmu ochrany pitné vody a platí sem zákaz vstupu. Zvláštností malebného pětiobloukového kamenného železničního mostu u Němčic je použití červeného kamene na jeho stavbu. Jeho barva spolu s okolní vegetací a modrou plochou vodní hladiny stojí za návštěvu.